ustaw jako stronę startową dodaj do ulubionych
Dziś jest: Poniedziałek, 30.5.2016 Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Strona główna     O GMINIE     Strategia Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka

 

Rada Gminy Wielka Nieszawkauchwałą Nr XIII/76/00 z dnia 4 lutego 2000 roku przyjęła strategię rozwoju Gminy Wielka Nieszawka do 2010 roku.

 Wyciąg ze Strategii Gminy - kierunki rozwoju: 

 

I. Rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowo-rekreacyjnej:

Analiza strategiczna SWOT – Atuty

1. Atrakcyjne położenie w pobliżu Torunia.

2. Czystość i walory środowiska naturalnego (duże zasoby leśne stwarzające specyficzny mikroklimat) dają wspaniale podstawy do rozwoju turystyki i rekreacji wiejskiej - sportowej i wypoczynkowej (weekendowej i stałej).

3. Stosunkowo wysoki poziom wykształcenia ludności (duży udział wśród użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych osób z wyższym i średnim wykształceniem).

4. Stosunkowo duże zasoby pracy i młoda struktura demograficzna mieszkańców Gminy, i ich utożsamianie się z Gminą oraz zadowolenie z faktu zamieszkiwania w Gminie (stwierdzono na podstawie badań ankietowych . Duży stopień identyfikacji z gminą jest swoistego rodzaju jej potencjałem.

5. Dodatni przyrost naturalny i saldo migracyjne, a co za tym idzie dodatni przyrost rzeczywisty ludności w gminie.

6. Przenoszenie wzorców życia miejskiego na wieś (z dwóch powodów: bliskości położenia jak również przesiedlania się ludności z miasta Torunia; zmiana upodobań i modelu konsumpcji zbliżonego do miejskiego. Stwarza to wielkie możliwości do tworzenia nowych pozarolniczych podmiotów gospodarczych.

7. Większa niż przeciętnie w woj. świadomość ekologiczna mieszkańców, np. duże zainteresowanie sprawami ekologii i czystego środowiska naturalnego.

8. Duże zainteresowanie i przychylność mieszkańców gminy rozwojem funkcji rekreacyjnej i turystycznej (opinie w ankietach).

9. Duże możliwości stworzenia miejsc pracy w rekreacji, turystyce i usługach towarzyszących.

10.Wysoki stopień telefonizacji Gminy; dobrze rozwinięta sieć wodociągowa.

11. Aktywność władz Gminy w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

12. Brak zagrożeń ekologicznych.

13. Stosunkowo wysoki udział inwestycji w wydatkach budżetu gminy.

14. Korzystne cechy psychospołeczne mieszkańców gminy, w tym duża przychylność dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Wzrost popytu na turystykę rustykalną i rekreację, na produkty żywnościowe ekologiczne.

 

Analiza strategiczna SWOT –Słabości:

1. Stosunkowo słabe połączenia gminy z Toruniem i wewnątrz gminy.

2. Zbyt mało podmiotów świadczących usługi rekreacyjne i agroturystyczne.

3. Ograniczone możliwości w zakresie infrastruktury technicznej dla rozwoju łagodnej turystyki i rekreacji.

4. Występowanie znacznych potrzeb w dziedzinie infrastruktury ekonomicznej gminy (stosunkowo słaby rozwój usług wyższego rzędu oraz handlu i gastronomii.

5. Słaba promocja Gminy w zakresie rekreacji i turystyki.

6. Brak informatora promocyjnego w Gminie i stanowiska ds. Promocji i Marketingu. Mała aktywność Gminy w zakresie promocji.

7. Mała rola liderów lokalnych w promocji i integracji mieszkańców Gminy (wójt, dyrektorzy, nauczyciele, ksiądz itd.).

8. Ograniczone możliwości finansowe gminy.

9. Stosunkowo niska dochodowość gospodarstw rolnych.

10. Znaczna stopa bezrobocia.

11. Brak doświadczeń mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności turystyczno- wypoczynkowo- rekreacyjnej.

12. Brak obiektów sportowych (boisk, placów) pól namiotowych, campingów, pensjonatów, itp.) dla mieszkańców Gminy (które integrowały by społeczność gminną) jak również dla przyjezdnych osób w celach turystycznych i wypoczynkowo-rekreacyjnych.

Celem strategicznym dla Gminy jest wielofunkcyjny rozwój poprzez rozwój funkcji rekreacyjnej i łagodną agroturystykę . Minimum tego celu określa się na 10% rodzin zajmie się do 2005 roku wynajmowaniem pokoi i tworzeniem miejsc pracy w agroturystyce i rekreacji.

Porównanie atutów i słabych stron gminy z szansami i zagrożeniami wskazuje na zasadność stosowania strategii maxi-maxi. Tak więc należy w gminie maksymalizować stopień wykorzystania atutów, gdyż warunki zewnętrzne stwarzają takie okazje. Gmina powinna w realizacji celu głównego poszukiwać turystów i wypoczywających głównie w woj. kujawsko-pomorskim. Warunkiem istotnym w kreowaniu tej strategii jest wyłonienie się grupy inicjatywnej (aktywnej) grupy lokalnej lub animatora (taki wniosek odnośnie do skuteczności realizacji strategii aktywizacji sformułowano w wielu badaniach szkockich, francuskich).

 

 

Szczególną formą strategii rozwoju gminy z uwzględnieniem rozwoju funkcji rekreacyjnej łagodnej turystyki jest informacja i promocja regionu. Bardzo ważne jest stworzenie wizerunku gminy jako miejsca do miłego i bezpiecznego spędzenia czasu wolnego i najlepszego wypoczynku.

 W tym celu należałoby:

- prowadzić działalność wydawniczą dotyczącą gminy,

- rozwinąć współpracę z istniejącymi w Toruniu firmami turystycznymi w zakresie poszukiwania klientów tej formy wypoczynku,

- zmniejszyć wymiar podatków i udostępnić kredyt na warunkach preferencyjnych mieszkańcom przystosowującym swoje gospodarstwo (mieszkanie) dla potrzeb rekreacji i agroturystyki oraz producentom, rzemieślnikom, przetwórcom

II. Rozwój funkcji mieszkaniowej (rezydencjalnej) i pod budownictwo gospodarcze

 Analiza strategiczna SWOT - atuty

1. Bliskość Torunia i duże zapotrzebowanie na zamieszkanie na wsi “moda na wieś”. Przenoszenie wzorców życia miejskiego, zmiana modelu konsumpcji i zamieszkania (architektura miejsko - rezydencjalna).

2. Świeże i zdrowe powietrze, dużo lasów.

3. Duże zapotrzebowanie na mieszkania, budownictwo mieszkaniowe i gospodarcze w gminie i najbliższym otoczeniu w tym również w Toruniu.

4. Zasoby pracy, które można wykorzystać w sektorze II (drobna działalność przemysłowa i budownictwo) i tworzenie nowych miejsc pracy.

5. Brak zagrożeń ekologicznych.

6. Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa i telefonizacja Gminy.

7. Duże obszary słabszych gleb i nieużytków, tereny wojskowe (popoligonowe), które mogą być zagospodarowane pod budownictwo mieszkaniowe i budowę kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowo-turystycznego (uwzględniając walory środowiska naturalnego- wydmy, zalesienie itp.).

8. Duża dynamika rozwoju podmiotów gospodarczych i ruchu budowlanego.

9. Duża aktywność władz gminnych do pozyskiwania funduszy z zewnątrz.

10. Dogodne położenie blisko drogi A-1.

Analiza strategiczna SWOT – Słabości

1. Stosunkowo słabe połączenia komunikacyjne z Toruniem.

2. Brak zorganizowanego systemu sprzedaży gruntów (udostępniania gruntów) pod budownictwo, który powinien prowadzić od sprzedaży właściciel - gmina (gmina uzbraja teren) i zagospodarowuje i sprzedaje w sposób planowy.

3. Brak informacji o podmiotach i ich strukturze (by mogły one np. z sobą kooperować lub tworzyć podmioty o działalności komplemantarne.

III. Rozwój pozarolniczych miejsc pracy na wsi

Analiza strategiczna SWOT – Atuty

1. Atrakcyjne położenie w pobliżu Torunia dla którego gmina może być doskonałym podmiotem dla inwestycji pozarolniczych.

2. W związku z przeobrażeniami społecznymi i wielofunkcyjnym rozwojem gminy istnieje już obecnie duże zapotrzebowanie na działalność pozarolniczą i budownictwo gospodarcze w gminie i najbliższym otoczeniu w tym również w Toruniu.

3. Zasoby pracy, które można wykorzystać w drugim (drobna działalność przemysłowa i budownictwo) i trzecim sektorze (handel i usługi) i tworzenie nowych miejsc pracy przez miejscowe podmioty gospodarcze.

4. Brak zagrożeń ekologicznych.

5. Dobra telefonizacja Gminy.

6. Duże obszary słabszych gleb i nieużytków, tereny wojskowe.

7. Młodość demograficzna, stosunkowo wysoki poziom wykształcenia ludności i związane z tym większa innowacyjność w zachowaniach społecznych i gospodarczych.

8. Bliskości miasta i w związku z tym zmiana upodobań i modelu konsumpcji i życia zbliżonego do miejskiego. Stwarza to wielkie możliwości do tworzenia nowych pozarolniczych podmiotów gospodarczych.

9. Duże możliwości stworzenia miejsc pracy w drugim a zwłaszcza trzecim sektorze (handel, usługi -w rekreacji, turystyce i usługach towarzyszących.

10. Duże zainteresowanie mieszkańców gminy rozwojem funkcji pozarolniczych (opinie w ankietach). Korzystne cechy psychospołeczne mieszkańców gminy, w tym duża przychylność dla rozwoju turystyki i wypoczynku, usług handlowych.

11. Aktywność władz Gminy w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

12. Brak zagrożeń ekologicznych.

13. Stosunkowo wysoki udział inwestycji w wydatkach budżetu gminy.

 

Analiza strategiczna SWOT –Słabości:

 

1. Stosunkowo słabe połączenia gminy z Toruniem i wewnątrz gminy.

2. Występowanie znacznych potrzeb i ograniczone możliwości w dziedzinie infrastruktury ekonomicznej gminy (zwłaszcza słaby rozwój usług wyższego rzędu oraz handlu i gastronomii.

3. Ograniczone możliwości finansowe gminy.

4. Stosunkowo niska dochodowość gospodarstw rolnych.     W świetle wskazanych strategii rozwoju analizowanej gminy wydaje się jednak, że wielofunkcyjny rozwój gminy Wielka Nieszawka powinien zostać oparty na dwóch dominujących funkcjach; rezydencjalnej (mieszkaniowej) i rekreacyjnej i turystycznej. Obydwie wiodące funkcje stwarzają podstawy do wzrostu liczby miejsc pracy w działach pozarolniczych. Jak już wskazano rozwój funkcji rezydencjalnej przyciąga przede wszystkim inwestycje związane z budową obiektów gospodarczych, pawilonów handlowych i wystawowych, warsztatów, garaży itp. Podobnie rozwój funkcji rekreacyjnej przyczynia się do utrzymania i rozwoju drobnych przedsiębiorstw budowlanych (budowa drugich domów, ich remonty, wyposażenie itp.) oraz różnorodnych obiektów gastronomicznych, rozrywkowych, sportowych itp. Powoduje to rozwój drobnych podmiotów gospodarczych w dziedzinie szeroko rozumianych usług, które nie tylko obsługują przyjezdnych, ale również stałych mieszkańców polepszając im warunki życia.

Tak więc rozwój funkcji rezydencjalnej i rekreacyjnej stymuluje:

1)  rozwój miejsc pracy w usługach budowlanych, remontowych, wyposażeniowych,

2) rozwój miejsc pracy w obsłudze gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej i sportowej, 

3) może wpłynąć korzystnie na lokalne polepszenie wielkości i struktury produkcji rolniczej (tzw. zdrowa żywność) sprzedawanej bezpośrednio letnikom i przybywającym mieszkańcom z Torunia jeśli mają tu własny dom.

 

         Zagrożeniem może tu być jedynie taka sytuacja, że rozwój wspomnianych wyżej usług jest opóźniony i przybywający na teren gminy mieszkańcy i letnicy z Torunia muszą przywozić własne zaopatrzenie.

          Możliwość rozwoju na terenie gminy dużych przedsiębiorstw byłaby jak najbardziej wskazana, ale takie inwestycje trudno pozyskać i raczej nie należy na nich w chwili obecnej budować przyszłego rozwoju pozarolniczych działów gospodarki.

        Realizacja przedstawionej strategii jest możliwa w dłuższym czasie. Sprzyjają temu dotychczasowe działania władz Gminy, w wyniku których następuje pozyskiwanie kapitału z zewnątrz.

        Dalszym istotnym badawczym postępowaniem dla Gminy są studia prospektywne (scenariuszowe). Zawarte w nich alternatywne wpływy otoczenia zewnętrznego i antycypacyjne dostosowania stanowiłyby gwarancję rozwoju Gminy Wielka Nieszawka. Hunek Tadeusz uważa, że każdy region ma typowe tylko dla siebie możliwości przyrodnicze, gospodarcze, społeczne, kulturowe czy etniczne i może się specjalizować oraz eksportować (poza obszar gminy) tworzone dobra i usługi na zasadzie kosztów komparatywnych. Uruchomienie tych sił motorycznych nazywa się mnożnikiem regionalnym, Jeśli zasadzie działania tego mnożnika gmina, rejon nie sprosta, to zostanie zdominowany przez inny.

 
poleć artykuł wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet